Algemene verkoopsvoorwaarden

Toepassing van de algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die een klant bij Memoco bestelt.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de specifieke voorwaarden, prevaleren de laatste. Er wordt geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden toegelaten, tenzij met schriftelijke toestemming van Memoco.

Memoco is een bedrijf gespecialiseerd in energiemeting. Wij faciliteren de energietransitie door het ontwikkelen, implementeren en opvolgen van technologische oplossingen op het gebied van energiemeting, monitoring & control.

Memoco levert ook meet- en aanverwante apparatuur (onderhoud en bediening op afstand van meetsystemen, meettransformatoren, relais, transformatorbewaking, etc.), evenals engineeringdiensten voor de implementatie van oplossingen op maat op het gebied van elektronica, automatisering, IT, elektriciteit en mechanica. De Koper bevestigt uitdrukkelijk dat hij zich vóór elke bestelling naar behoren heeft geïnformeerd over de bestelde producten of diensten en dat hij de compatibiliteit ervan met zijn eigen installaties heeft gecontroleerd. De Koper bevestigt ook dat hij geen consument is in de zin van de Economische Wetgeving. De Koper bevestigt verder dat hij de capaciteit heeft om zich aan de Verkoper te binden en dat de contracten of bestellingen die met de Verkoper worden geplaatst, geldig zijn.

Uitgever van de site:

MEMOCO
Rue de Rodeuhaie 6,
1348 Louvain-la-Neuve

Powered door :

GREENWATCH S.A.
Lavoisierlaan, 18A
B-1300 Waver
BE0820 144 205

&

Memoco S.A.
Rue de Rodeuhaie 6,
1348 Louvain-la-Neuve
BE0422 837 747

 

Definities

1° “Groenestroomcertificaat”: overdraagbare titel die door de Regulator wordt toegekend aan producenten van groene elektriciteit, in overeenstemming met de geldende regionale wetgeving.

2° “Contract” : het contractuele geheel dat bestaat uit deze algemene voorwaarden, de bijzondere voorwaarden en de overeenkomst tussen de partijen.

3° “Regulator”: de gewestelijke regulerende instantie voor energie, die met name belast is met de toekenning van Groenestroomcertificaten, de organisatie van de markt voor Groenestroomcertificaten en het beheer van de daartoe opgerichte databank (CWaPE in het Waalse Gewest en BRUGEL in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

4° “Groene stroom”: elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare energiebronnen of kwaliteitswarmtekrachtkoppeling overeenkomstig de geldende regionale wetgeving.

5° “Productie-eenheid”: alle elementaire technische componenten die een ondeelbare groep vormen die de productie van groene elektriciteit mogelijk maakt.

6° “Producent”: de klant van Memoco.

7° “Klant”: elke natuurlijke persoon die wettelijk in staat is een bestelling te plaatsen voor een product of producten op de site. Kan ook worden gedefinieerd als een “koper”.

8° “Memoco “: Memoco SA (powered by Greenwatch & Memoco) die haar producten te koop aanbiedt op de site.

9° “Bestelling ” : aanvraag geformuleerd door de klant op de site, met het oog op het afsluiten van een verkoopcontract voor één of meerdere producten of diensten die te koop worden aangeboden, tussen Memoco en de klant.

10° Productdossier : alle informatie (teksten, foto’s, grafieken, classificatiesysteem per rubriek,…) met betrekking tot een product dat op de site te koop wordt aangeboden.

11 ° “Producten”: alle goederen die door Memoco op de site te koop worden aangeboden.

12 ° “Site”: de website van Memoco waarop de producten te koop worden aangeboden aan de klant. De site is toegankelijk op de volgende adressen: www.memoco.be, www.memoco.fr, www.memoco.eu, www.memoco.energy, 

13° “Transactie”: alle handelingen, beveiligde verwerking, autorisaties en overeenkomsten die inherent zijn aan de betaling van producten die met een creditcard of een ander virtueel transactiemiddel op de site worden aangeboden.

 

Aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden (GCS)

De klant erkent deze AV te hebben gelezen en verklaart door het plaatsen van een bestelling deze uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te aanvaarden. Het plaatsen van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de AV.

Deze algemene voorwaarden zijn van rechtswege van toepassing op de juridische en commerciële relatie tussen de Koper en de Verkoper die uitsluitend voortvloeit uit het bestellen van goederen of diensten bij de Verkoper. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen tussen de partijen, vormen de hierin opgenomen voorwaarden alle overeenkomsten en verdragen die tussen de koper en de verkoper worden gesloten en hebben ze voorrang op alle andersluidende bepalingen die eventueel op de aankooporders, indien van toepassing, en op alle andere documenten of voorwaarden die door de koper worden uitgegeven.

Het contract wordt slechts geacht rechtsgeldig te zijn gesloten en Memoco is slechts gebonden indien Memoco het aanbod van de leverancier uitdrukkelijk aanvaardt of, indien van toepassing, door de bevestiging van het aankooporder door de leverancier. Indien de leverancier het voormelde aankooporder niet binnen de volgende 10 werkdagen bevestigt, kan Memoco door eenvoudige schriftelijke mededeling afstand doen van haar order, zonder dat zij daarvoor enige vergoeding aan de leverancier verschuldigd is. Indien de leverancier de bestelling of de voorwaarden ervan wijzigt na aanvaarding door Memoco, is deze laatste slechts gebonden aan de uitdrukkelijke toestemming van de leverancier.

 

Producten & Diensten

Memoco biedt op de site producten en diensten aan die verband houden met de energiesector en die bedoeld zijn om de energietransitie te versnellen. Deze producten worden gepresenteerd en zichtbaar gemaakt via de productcatalogus.

Alle informatie en/of goederen die Memoco ter beschikking stelt van de leverancier blijven het exclusieve en vertrouwelijke eigendom van Memoco en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt voor andere doeleinden dan de uitvoering van het contract, gecommuniceerd of doorgegeven aan derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, tenzij met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Memoco. Het bovenstaande geldt niet voor informatie die al regelmatig openbaar is gemaakt of die de leverancier wettelijk verplicht is aan derden te communiceren. De leverancier verbindt zich er in elk geval toe om de voormelde zaken op eerste verzoek van Memoco in goede staat te retourneren en ten laatste zodra de bestelling is uitgevoerd, zonder er een kopie van te bewaren, behalve in de strikte omvang van de wettelijke verplichtingen die op hem rusten.

Indien de leverancier deze verplichtingen niet nakomt, heeft Memoco het recht om het contract ten nadele van de leverancier opgezegd te verklaren en/of de betaling van een schadevergoeding te bekomen ter vergoeding van haar schade. In alle gevallen waarin Memoco haar concrete schade niet kan bewijzen, wordt deze vergoeding vastgesteld op een forfaitair bedrag van 25.000 euro, onverminderd de compenserende interesten.

De uit dit artikel 9 voortvloeiende verplichtingen blijven van kracht gedurende een periode van tien jaar na het einde van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak ervan.

 

Oprichting van het contract

Het contract wordt slechts geacht rechtsgeldig te zijn gesloten en Memoco is slechts gebonden indien Memoco het aanbod van de leverancier uitdrukkelijk aanvaardt of, indien van toepassing, door de bevestiging van het aankooporder door de leverancier. Indien de leverancier het voormelde aankooporder niet binnen de volgende 10 werkdagen bevestigt, kan Memoco door eenvoudige schriftelijke mededeling afstand doen van haar order, zonder dat zij daarvoor enige vergoeding aan de leverancier verschuldigd is. Indien de leverancier de bestelling of de voorwaarden ervan wijzigt na aanvaarding door Memoco, is Memoco slechts gebonden aan de uitdrukkelijke herbevestiging van haar toestemming.

Nauwkeurigheid voor Groenestroomcertificaten :

De aankoop van de Groenestroomcertificaten van de producent en het beheer van de Groenestroomcertificaten van de producent bij de Regulator en de netbeheerder onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in het in artikel VI beschreven mandaat Meer in het bijzonder verbindt de producent zich ertoe om vanaf de inwerkingtreding van het contract de door de Regulator toegekende Groenestroomcertificaten aan Memoco te verkopen in bepaalde hoeveelheden en tegen de prijs die in het contract is vastgelegd. Naast dit rechtstreekse aankooprecht heeft Memoco nog steeds het recht om de Groenestroomcertificaten van de producent in naam en voor rekening van de producent over te dragen aan ELIA, zodat deze laatste de Groenestroomcertificaten van de producent verwerft tegen de prijs die door de toepasselijke wetgeving wordt gegarandeerd. ELIA betaalt de Groenestroomcertificaten aan de producent op de door de producent aan Memoco meegedeelde financiële rekening. Memoco betaalt de producent ook binnen 90 dagen na de datum van toezending aan ELIA van het door Memoco geweigerde groenestroomcertificaat een vergoeding van 32,5 eurocent per groenestroomcertificaat voor de weigering om van de producent te kopen.

Na vaststelling van de aanvraag van de Producent stuurt Memoco de Producent een offerte met een beschrijving van de door de Producent gevraagde Diensten en de toegepaste tarieven, waaraan het Contract is gehecht. Tenzij anders vermeld, is de offerte van Memoco alleen geldig als deze binnen een maand na uitgifte door de producent wordt aanvaard en door Memoco wordt bevestigd.

Indien het contract buiten de kantoren van Memoco wordt afgesloten, zal Memoco binnen maximaal zeven dagen na ontvangst van de aanvaarding door de producent een bevestiging van de bestelling en het contract aan de producent sturen.

Wanneer de door de partijen aanvaarde offerte echter zonder voorafgaand technisch bezoek wordt uitgebracht, met name tijdens een beurs, wordt deze opgesteld onder voorbehoud van a) de technische haalbaarheid (met name de locatie waar de op afstand bediende modem moet worden geïnstalleerd, moet uit het oogpunt van efficiëntie en veiligheid worden aangepast en er moet een voldoende GPRS-signaal zijn) en b) de eventuele extra kosten die nodig kunnen blijken voor het uitvoeren van de haalbaarheidswerkzaamheden, die tijdens het daaropvolgende technische bezoek zullen worden gecontroleerd en genoteerd en zo nodig aanleiding zullen geven tot het uitbrengen van een nieuwe offerte ter vervanging van de vorige. In het laatste geval zullen de partijen, indien de producent de nieuwe raming niet aanvaardt, worden vrijgesteld van hun wederzijdse verbintenissen.

Mandaat verleend aan Memoco met betrekking tot Groenestroomcertificaten

De Producent vertrouwt Memoco, die het accepteert, een exclusief mandaat toe om in zijn naam en voor zijn rekening de volgende missies en rechtshandelingen uit te voeren:

1° het vertegenwoordigen van de Producent voor de Regulator met het oog op het verkrijgen van Groenestroomcertificaten en het uitvoeren van alle nuttige handelingen en rechtshandelingen; in het bijzonder geeft de Producent, door het ondertekenen van het Contract, Memoco de toestemming om aan de Regulator de Groenestroomproductie van de Productie-eenheid te declareren in overeenstemming met de door de Regulator vastgestelde voorwaarden en condities; de producent geeft Memoco ook toestemming om te zorgen voor de overdracht van de door de regelgevende instantie toegewezen groenestroomcertificaten naar de door de producent bij de regelgevende instantie geopende rekening of naar de rekening van ELIA overeenkomstig artikel 3. 1.1° ; Daartoe verbindt de Producent zich ertoe zijn toegangscodes tot zijn rekening bij de Regulator aan Memoco mee te delen;

2° de vertegenwoordiging van de producent bij de netbeheerder, waardoor Memoco met de netbeheerder kan onderhandelen over elke aanvraag met betrekking tot het beheer van het net en de optimalisering van dit beheer, in het bijzonder aanvragen met betrekking tot de modulatie van de injectie; deze opdracht omvat niet de handelingen en stappen die moeten worden uitgevoerd met het oog op de aansluiting op en de toegang tot het distributienet.

Prijs

Prijzen voor producten en diensten zijn op aanvraag beschikbaar.

De aanbiedingen en voorwaarden van de verkoper zijn vrijblijvend, de bestelling is pas definitief na onze uitdrukkelijke aanvaarding of bevestiging. Tenzij anders vermeld, zijn al onze prijzen netto zonder korting voor het materiaal van onze kantoren, de verpakking en de portokosten die aan de koper worden gefactureerd. Behoudens uitdrukkelijke aanvaarding door ons blijven de overhandigde studies, tekeningen en andere documenten onze eigendom en mogen ze in geen geval worden gereproduceerd, gebruikt voor andere doeleinden dan de uitvoering van het contract en/of aan derden worden meegedeeld, rechtstreeks of onrechtstreeks.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de bestelbon, wordt onder de overeengekomen prijs verstaan “DDP – Delivered, Duty Paid” – volgens de geldende Incoterm – op de door Memoco aangeduide plaats. De prijzen moeten worden gecommuniceerd in euro’s, exclusief belastingen.

De verbintenissen en garanties van Memoco

De verbintenissen die Memoco in het kader van de overeenkomst aangaat, vormen middelenverbintenissen.

De goederen reizen op risico en gevaar van de koper, zelfs als wij voor de verzending zorgen. Eventuele schade moet, op straffe van executie, bij aankomst worden aangegeven en door de vervoerder worden geregistreerd op een document dat onmiddellijk aan de verkoper wordt toegezonden.

Precisie met betrekking tot het product “fotovoltaïsche panelen”.

– Memoco is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de productie-eenheid van de producent, het onderhoud en de instandhouding ervan. Behalve in het geval van een aan Memoco toe te schrijven fout, garandeert deze laatste niet de beschikbaarheid en de permanente toegang tot het GPRS-netwerk voor de overdracht van de in deze overeenkomst bedoelde gegevens en kan zij niet verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele onbeschikbaarheid of een gebrek aan toegang tot dit netwerk.

– In geval van misbruik van het GWM door de producent, behoudt Memoco zich het recht voor om de toegang tot het GWM te blokkeren om een optimale kwaliteit van de dienstverlening aan andere gebruikers te garanderen.

– Andere gegevens dan de meterindex worden door Memoco uitsluitend ter informatie verstrekt. Eenmaal gecommuniceerd aan de producent is Memoco niet verantwoordelijk voor de archivering van andere gegevens dan de meterindex. Memoco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige materiële of immateriële schade, na het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie, of na het gebruik van foutieve of onsamenhangende gegevens.

– Memoco garandeert de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid en permanente beschikbaarheid van de meterindex. 

– Behalve in de gevallen voorzien in de algemene voorwaarden en/of het Contract, en behoudens andersluidende dwingende wettelijke bepalingen, is Memoco enkel aansprakelijk, contractueel of extracontractueel, voor schade veroorzaakt aan de Producent of enige andere persoon als gevolg van een ernstige fout, fraude of opzettelijke fout van de zijde van Memoco.  Memoco zal nooit aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt door haar eenvoudige fout of nalatigheid.

– Indien Memoco of het op afstand bediende modem schade veroorzaakt aan de producent, is de aansprakelijkheid van Memoco in alle gevallen beperkt tot directe en voorzienbare schade, met uitsluiting van alle indirecte schade zoals vorderingen, reis- of transportkosten, winstderving, verlies van genot of morele schade.

– Met uitzondering van lichamelijk letsel is de aansprakelijkheid van Memoco in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan 500 euro.

Overmacht

De door de verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief en vormen een inspanningsverplichting. In het geval van goederen die rechtstreeks door een derde partij worden geleverd en/of geleverd, zijn de levertijden die van de derde partij. De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van aanvaarding of bevestiging door de Verkoper van de gewone en volledige bestelling. Zij worden in ieder geval verlengd in geval van vertraging in de verzending door de klant van documenten en informatie die nodig zijn voor de goede uitvoering van de bestelling, zelfs als deze vertraging niet door de klant wordt veroorzaakt. De aangegeven termijnen zijn te goeder trouw vastgesteld en kunnen geen aanleiding geven tot het betalen van een schadevergoeding voor vertraging, tenzij deze uitdrukkelijk door ons is aanvaard.

In geval van overmacht zal de termijn worden herzien, rekening houdend met de omstandigheden. Indien de situatie van overmacht langer dan 6 maanden voortduurt, kunnen de partijen de bestelling of het contract als nietig beschouwen en worden zij elk ontslagen van hun verbintenissen, met uitzondering van de mogelijkheid om een nieuwe bestelling te plaatsen of een nieuw contract af te sluiten.

Indien zich een geval van overmacht voordoet, stelt de partij die een van haar verplichtingen uit hoofde van het contract niet kan nakomen, de andere partij hiervan onmiddellijk op de hoogte en neemt zij alle maatregelen om dit te verhelpen of de omvang en de gevolgen ervan te beperken. 

Indien de opschorting of beëindiging van het contract wegens overmacht leidt tot ongerechtvaardigde verrijking voor de ene partij, blijft de andere partij gerechtigd om een passende schadevergoeding te eisen.  Onder dit voorbehoud is geen enkele andere vorm van schadeloosstelling of schadevergoeding verschuldigd door een van beide partijen in geval van opschorting of beëindiging van het contract wegens overmacht.

 

Toepasselijk recht & jurisdictie

De Overeenkomst is onderworpen aan en wordt in alle opzichten geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, de uitvoering of de schending van de Overeenkomst zal definitief worden beslecht door de rechtbanken van de woonplaats van de Producent of het arrondissement Nijvel, België, indien de Producent een bedrijf is.

De geplaatste bestellingen en de met de Verkoper gesloten overeenkomsten, evenals deze algemene voorwaarden, zijn onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Alle geschillen en betwistingen die niet in der minne kunnen worden geschikt, zullen worden verwezen naar de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Waals-Brabant, afdeling Nijvel.

 

Verplichting van de klant

De Klant verklaart dat hij wettelijk bevoegd is.

De Klant verbindt zich ertoe om informatie te verstrekken in overeenstemming met deze AV die correct, nauwkeurig en actueel is.

De Klant is de houder van de bankkaart waarmee de betaling voor het (de) op de Site bestelde Product(en) zal worden uitgevoerd in overeenstemming met deze GCS of bevestigt de toestemming van de houder in de juiste vorm te hebben.

De Klant zal zich onthouden van elke gedeeltelijke of volledige wederverkoop van de genoemde Producten die op de Site worden besteld en zal ervoor zorgen dat, indien hij zelf niet de ontvanger van de Producten is, de ontvanger zich ook zal onthouden van elke gedeeltelijke of volledige wederverkoop van de Producten.

 

Bestel

Memoco behoudt zich het recht voor om de bestelling niet te valideren in het bijzonder in de volgende gevallen (deze lijst is niet volledig):

– In geval van bestelde producten die niet op voorraad zijn. Memoco biedt op de Site alleen die producten te koop aan die op voorraad zijn. Aanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Site. In het geval van een bestelling van een Product dat, om welke reden dan ook, niet meer op voorraad is, zal Memoco de Klant hiervan op de hoogte brengen en de bestelling van het Product dat niet op voorraad is, annuleren.

– In geval van weigering om de betaling te valideren door de uitgever van de door de Klant gebruikte betaalkaart of in geval van een geschil met betrekking tot de betaling van een eerdere Bestelling ;

– In geval van fraude of een redelijk vermoeden van fraude door een Klant;

– In geval van misbruik van een geschil en/of meerdere onrechtmatige vorderingen van de Klant met betrekking tot een of meer van zijn Bestellingen.

In dat geval worden de bedragen die de klant eventueel zou hebben betaald, volledig terugbetaald en worden de koopovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen geannuleerd.

Zodra de bestelling is ontvangen en gevalideerd, bevestigt Memoco de aanvaarding van de bestelling aan de klant door een bevestigingsbericht te sturen naar het e-mailadres dat de klant bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven. De verkoop wordt pas als gesloten beschouwd als de genoemde bevestiging van de bestelling is verzonden.

Indien het (de) bestelde Product(en) niet of niet meer onmiddellijk beschikbaar is (zijn), zal Memoco de klant per e-mail op de hoogte brengen van de leveringsdatum van de Verkooporder. Indien de Klant niet tevreden is met de opgegeven levertijd, kan hij/zij de Verkooporder voor dit Product wijzigen of annuleren.

De Klant gaat ermee akkoord de factuur die overeenstemt met de Bestelling in elektronische versie te ontvangen.

 

Levering

De leverancier verbindt zich ertoe de Producten te leveren, zoals vereist, op de plaatsen en data en onder de voorwaarden vermeld op de bestelbon, waarbij deze eisen essentieel zijn voor Memoco en bindend voor de leverancier.

Aan de producten worden twee gedateerde en genummerde vrachtbrieven gehecht, waarop alle gegevens voor de identificatie van de bestelling worden vermeld, inclusief, indien van toepassing, de EG- en ECCN-codering en de vermelding van het douanetarief per post. Wanneer dit als zodanig is overeengekomen in de bijzondere voorwaarden of in de inkooporder, moet de leverancier de EG- en ECCN-codering ook op een afzonderlijk document vermelden.

Memoco behoudt zich het recht voor om elke niet-conforme levering te weigeren en te retourneren op risico en kosten van de leverancier, die verplicht zal zijn om zo snel mogelijk voor een vervanging te zorgen.

Bij niet-naleving door de leverancier van de overeengekomen leverings- of uitvoeringstermijn kan Memoco, naar eigen keuze, een vertragingsvergoeding eisen die overeenstemt met 1% van de totale waarde van de bestelling per week vertraging, met een maximum van 15% van deze waarde en/of het contract ten laste van de leverancier ontbonden verklaren, onverminderd het recht van Memoco om voormelde vergoeding te ontvangen.

Bovendien zal de leverancier Memoco vrijwaren voor alle bijkomende schade die door Memoco wordt bewezen (in het bijzonder indien Memoco verplicht is haar eigen klanten te vrijwaren) en die het gevolg is van het niet naleven van de overeengekomen termijnen.

De leverancier stelt Memoco zo snel mogelijk op de hoogte van eventuele moeilijkheden met betrekking tot de leverings- en uitvoeringstermijnen.

Alle facturen moeten regelmatig worden opgesteld en rechtstreeks worden verstuurd naar “Memoco – Rodeuhaiestraat 6 – 1348-Louvain-la-Neuve – België” met vermelding van de bestelreferentie en het BTW-nummer van Memoco: BE-0422.837.747.

Na bevestiging van de bestelling en aanvaarding van de betaling door de organisatie die verantwoordelijk is voor de transactie, verbindt Memoco zich ertoe de bestelde producten te verzenden naar de klant op het leveringsadres dat vermeld werd bij het plaatsen van de bestelling. De levertijden kunnen variëren afhankelijk van de aard van de bestelling.

Door het plaatsen van een Bestelling verbindt de Klant zich ertoe alle huidige en toekomstige belastingen, rechten, rechten en andere kosten te betalen die verschuldigd zijn voor de levering van de bestelde Producten. Memoco is hiervoor niet verantwoordelijk.

De levering wordt uitgevoerd volgens de modaliteiten en door de vervoerders.

Voor de producten die geplaatst moeten of nog geplaatst moeten worden bij Memoco en/of een derde partij, vindt de overdracht van het risico plaats bij de definitieve aanvaarding uitdrukkelijk aanvaard door Memoco of door die derde partij, onder voorbehoud van andere regels voorzien in de toepasselijke Incoterm.

Voor de andere producten vindt de risico-overdracht plaats bij de ondertekening van de verzendingsnota “Voor ontvangst”, onder voorbehoud van andere regels die in de toepasselijke Incoterm zijn vastgelegd.

Onverminderd het bepaalde in artikel 7 kunnen Memoco en/of zijn vertegenwoordiger te allen tijde de inspecties of controles uitvoeren die zij nodig achten. Dit laat de aansprakelijkheid van de leverancier onverlet. Memoco stelt de leverancier schriftelijk en binnen zeven werkdagen na ontvangst van de goederen op de hoogte van elk verschil of elke afwijking ten opzichte van de voorspellingen van de aankooporder, alsook van de ontdekking van een klaarblijkelijk defect. Het gewoonterecht is van toepassing op verborgen gebreken.

 

Klachten en annulering

Klachten anders dan op grond van verborgen gebreken worden niet aanvaard indien de goederen op enigerlei wijze zijn behandeld, indien de Koper enige werkzaamheden aan de goederen heeft verricht zonder de bijzondere voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper, of indien de klachten niet binnen acht dagen na levering schriftelijk zijn gemeld (deze termijn is een verjaringstermijn), waarbij het bewijs van de naleving van deze termijn aan de Koper dient te worden geleverd.

Onder voorbehoud en zonder afbreuk te doen aan de specifieke bepalingen van deze voorwaarden, heeft Memoco het recht om het contract geheel of gedeeltelijk en van rechtswege met onmiddellijke ingang op te zeggen of te ontbinden door middel van een aangetekende brief, wegens schending of niet-nakoming door de Verkoper van zijn verplichtingen die voortvloeien uit het contract of uit deze algemene voorwaarden. In dat geval, en onder voorbehoud van andere specifieke bepalingen van deze voorwaarden, is de leverancier verplicht om op eerste verzoek van Memoco de door hem geleden schade te vergoeden, waarbij het bedrag van de vergoeding niet lager mag zijn dan 20% van de totale waarde van de bestelling.

Tenzij Memoco uitdrukkelijk het tegendeel wordt meegedeeld, leidt het aangaan van de ontbinding of vereffening van de leverancier of de verklaring van faillissement van de leverancier automatisch tot de ontbinding of beëindiging van het contract (afhankelijk van het feit of Memoco al dan niet reeds het geheel of een deel van de prijs heeft betaald). Memoco heeft ook het recht om zich te beroepen op de opzegging of de beëindiging van het contract in geval van omstandigheden die aantonen dat de leverancier insolvabel is of dreigt te worden, door middel van een aangetekende brief.

In voormelde gevallen is Memoco niet gehouden tot enige schadevergoeding aan de leverancier.

Het is raadzaam dat dergelijke claims aan Memoco worden gecommuniceerd via de Contactpagina (contactformulier, e-mail, telefoon of post).

 

Betaling en facturen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze facturen betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. In geval van niet-betaling op de vervaldag wordt tussen de partijen uitdrukkelijk overeengekomen, zonder dat een ingebrekestelling nodig is, dat elk verschuldigd en onbetaald bedrag van rechtswege rente zal dragen tegen de 3-maands EURIBOR-interestvoet vermeerderd met 2%.

De leverancier moet op zijn factuur alle gegevens vermelden die de identificatie van de bestelling mogelijk maken, met inbegrip van de EG- en ECCN-nummers en de douanekantoren per positie. Tenzij Memoco uitdrukkelijk anders overeenkomt, mag de leverancier niet meerdere bestellingen groeperen op dezelfde factuur.

Tenzij in de bijzondere voorwaarden anders is bepaald, worden de facturen opgesteld en de betalingen verricht in euro.

Tenzij anders overeengekomen op de bestelbon, begint de betalingstermijn te lopen op de dag dat de levering van de producten volledig is uitgevoerd, in overeenstemming met de bestelbon en nadat Memoco de overeenstemmende factuur naar behoren heeft ontvangen.

Alle betalingen door Memoco gebeuren zonder enige nadelige erkentenis, in het bijzonder van de goede en volledige uitvoering door de leverancier van zijn verplichtingen en onder voorbehoud van alle rechten van Memoco, in het bijzonder met betrekking tot de conformiteit en de garantie van de Producten.

De facturen worden betaald 60 dagen na het einde van de maand na ontvangst door Memoco van de overeenstemmende factuur, tenzij anders overeengekomen op de bestelbon.

De prijs van de producten is contant te betalen.

 

Verantwoordelijkheid

De Verkoper is nooit aansprakelijk voor niet-conformiteiten, schade of andere schadelijke gevolgen of voor het niet naleven van termijnen wanneer deze veroorzaakt worden door het niet juist en volledig informeren van de Verkoper door de Koper, of wanneer de Koper de door de Verkoper gevraagde informatie niet binnen de gestelde termijn heeft verstrekt of onnauwkeurige, misleidende, onvolledige of verouderde informatie heeft verstrekt. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid in de volgende gevallen: (i) in geval van overmacht; (ii) voor schade veroorzaakt door wijzigingen waartoe de Koper tijdens het werk heeft besloten of die hij heeft aangevraagd; (iii) indien interventies, manipulaties, reparaties of pogingen tot reparatie of wijziging van de installaties zijn uitgevoerd door de Koper zelf of door een derde partij, zelfs met instemming van de Verkoper, of indien de schade is veroorzaakt door de nalatigheid van de Koper of zijn ondergeschikten; (iv) voor alles wat direct of indirect wordt veroorzaakt door apparatuur of installaties die niet door de Verkoper zijn geleverd of geïnstalleerd, of door apparatuur en installaties die door de Verkoper zijn geleverd maar die door de omringende apparatuur of installaties zijn beschadigd of slecht functioneren; (v) in geval van schade veroorzaakt door gebreken die zijn begaan door een persoon die geen wettelijke vertegenwoordiger of werknemer van de Verkoper is; (vi) voor aanspraken van esthetische aard of gemotiveerd door stijlveranderingen; (vii) indien de installaties of apparatuur die niet door de Verkoper zijn geleverd niet voldoen aan de geldende voorschriften, met inbegrip van het RGIE; (viii) wanneer de schade direct of indirect wordt veroorzaakt of veroorzaakt door het niet nakomen door de Koper van zijn wettelijke of reglementaire verplichtingen, of door nalatigheid of gebrek aan onderhoud. In alle gevallen waarin de Verkoper aansprakelijk kan worden gesteld, niettegenstaande de voorgaande beperkingen, en tenzij dwingende wettelijke bepalingen of de openbare orde anders bepalen,

De Verkoper is niet aansprakelijk voor financiële, commerciële, morele of reputatieschade of enige andere schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect wordt veroorzaakt door het gebruik of de werking van de door hem geleverde apparatuur, buiten zijn garantieverplichting om. De eventuele vergoeding is dus in alle gevallen beperkt tot de door de koper betaalde prijs. Geen enkele andere schade zal door de verkoper worden gedragen, ongeacht of deze door de koper of door een derde van deze overeenkomst wordt geleden, zelfs niet in geval van lichamelijk letsel. Integendeel, de koper vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van eender welke persoon in geval de aansprakelijkheid van de verkoper als gevolg van het onder deze overeenkomst geleverde product ontstaat.

Memoco kan in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van een verkeerd gebruik van de op de markt gebrachte producten.

Memoco of haar partners kunnen ook niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of materiële schade aan derden als gevolg van oneigenlijk gebruik van de producten.

Memoco is gedekt door de verzekering “Burgerlijke Aansprakelijkheid” n° 010.730.142.467 – AXA België n.v. – Troonplein 1, 1000 Brussel. Geografische dekking: Europe Assurance “Accidents at Work” nr. 6.568.899 – Ethias s.a. – Rue des Croisiers 24, 4000 Luik

De Site bevat links naar andere websites. Noch Memoco, noch haar partners kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor de huidige of toekomstige inhoud van deze sites, noch voor de inhoud van externe sites die een link hebben naar de Memoco-site.

 

Garantie

In het geval van producten die door de Verkoper zijn vervaardigd, is de garantie van de Verkoper, behalve in het geval van dwingende wettelijke bepalingen of openbare orde, beperkt tot de kwaliteit van deze producten voor een periode van 1 jaar. In geval van een gebrekkig product is de verplichting van de verkoper beperkt – ongeacht de oorzaken en gevolgen van het gebrek – tot de vervanging van het product of de terugbetaling van de prijs ervan, naar keuze van de verkoper.

Bij producten die door derden worden vervaardigd of geleverd, is de garantie beperkt tot hetgeen door de derde partij, wettelijk of conventioneel, kan worden verstrekt, met inbegrip van de voorwaarden van deze garanties en voor zover de koper daarvan kan profiteren. In alle gevallen zal de Koper zijn rechten rechtstreeks bij de derde partij doen gelden, met volledige kwijting van de Verkoper, wiens (middelen)verplichting zich beperkt tot het in redelijkheid bijstaan van de Koper in zijn procedures. Wanneer de verkoper voor vervanging kiest, reizen de geretourneerde goederen in ieder geval op risico en gevaar van de koper en wordt de retourzending franco naar ons pand gebracht. Deze voorwaarden sluiten, voor zover wettelijk toegestaan, alle andere garanties of garantieverplichtingen van de verkoper uit.

De Verkoper verbindt zich ertoe alleen producten te leveren die voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en reglementaire vereisten inzake veiligheid in het algemeen en productveiligheid in het bijzonder. In alle door de wet voorgeschreven gevallen moeten de producten het “CE”-label dragen. Indien het contract verwijst naar technische, veiligheids-, kwaliteits- of andere eisen en documenten die niet aan het contract zijn gehecht, wordt de leverancier geacht hiervan op de hoogte te zijn, tenzij hij Memoco schriftelijk en onverwijld in kennis stelt van het tegendeel. Memoco informeert de leverancier vervolgens uitgebreider over deze voorschriften en documenten.

Tenzij anders overeengekomen op de aankooporder, aanvaard door Memoco, verleent de leverancier een garantieperiode van twee jaar op de Producten. Deze termijn treedt in werking op de dag van de in artikel 5 bedoelde risico-overdracht. De genoemde garantie dekt alle gebreken en defecten van de Producten die zich voordoen tijdens de genoemde periode, waarbij de garantie voor verborgen gebreken niet wordt beïnvloed door deze periode.

Een product wordt alleen geacht in overeenstemming te zijn indien (i) het overeenkomt met de door de leverancier gegeven beschrijving en de kwaliteiten van het product heeft die de leverancier in de vorm van een monster, beschrijving of model heeft gepresenteerd; (ii) het geschikt is voor elk speciaal gebruik dat door Memoco wordt nagestreefd en dat uiterlijk bij het sluiten van het contract onder de aandacht van de leverancier wordt gebracht; iii) het is geschikt voor de doeleinden waarvoor producten van hetzelfde type gewoonlijk worden gebruikt; iv) het is van de kwaliteit en de prestaties die voor een product van hetzelfde type gebruikelijk zijn en die Memoco redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het product en, in voorkomend geval, rekening houdend met eventuele openbare verklaringen van de leverancier. Indien het product niet conform is, behoudt Memoco zich het recht voor om, op kosten van de leverancier, ofwel de onmiddellijke vervanging van het product, ofwel de herstelling van het product, ofwel de teruggave van het product aan de leverancier met terugbetaling van de totale prijs te vragen, ofwel een prijsvermindering te eisen.

Na het verstrijken van de voormelde conventionele garantieperiode blijft de leverancier Memoco garanderen tegen verborgen gebreken.

In elk geval zal de leverancier Memoco garanderen voor alle schade en kosten die door Memoco worden opgelopen of gedragen als gevolg van (gehele of gedeeltelijke) gebreken van de producten of als gevolg van een gehele of gedeeltelijke storing van de producten, zowel voor zichtbare als voor verborgen gebreken.

Indien een derde partij een schadeclaim indient bij Memoco wegens welke gebreken dan ook aan de producten, verbindt de leverancier zich ertoe de zaak te behandelen voor

Memoco, in het bijzonder om haar te vrijwaren van elke vordering, en indien nodig vrijwillig tussen te komen in alle procedures, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, om Memoco te ondersteunen en te garanderen, en om alle documenten die nuttig zijn voor het verweer van Memoco, in het bijzonder die welke betrekking hebben op producten met gebreken, ter beschikking te stellen van Memoco.

De leverancier verbindt zich ertoe een adequate verzekering af te sluiten die de bepalingen van dit artikel dekt en het bewijs daarvan, alsook het bewijs van betaling van de premies, aan Memoco mee te delen.

De leverancier zal alleen Producten leveren die voldoen aan alle Europese, nationale, regionale of andere wettelijke voorschriften die van kracht zijn met betrekking tot het milieu. Bovendien brengt hij alle noodzakelijke markeringen aan op zijn producten en neemt hij de verplichte informatie op in de gebruiksaanwijzing. Op eerste verzoek van Memoco levert zij het bewijs dat zij aan bovengenoemde verplichtingen heeft voldaan. De leverancier houdt zich strikt aan de beperkingen en/of het verbod op het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen. Daartoe zal hij op eerste verzoek van Memoco de vereiste certificaten overleggen. De leverancier dient zich strikt te houden aan de geldende wettelijke regels met betrekking tot het milieu.

Alle producten die bij Memoco worden aangekocht, genieten de wettelijke garanties.

Memoco is in geen geval verantwoordelijk voor het niet naleven van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die van kracht zijn in het land van ontvangst, onder voorbehoud van de toepassing van dwingende bepalingen in het land van ontvangst.

De klant kan contact opnemen met de klantendienst door het formulier in te vullen dat beschikbaar is op de Memoco website in de sectie Contacteer ons.

 

Opdracht aan derden

De leverancier kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van het contract of de opdracht slechts geheel of gedeeltelijk overdragen aan derden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Memoco, die zich daartegen in het bijzonder (maar niet uitsluitend) kan verzetten indien blijkt dat de betreffende derde het contract niet conform de voorwaarden en deze voorwaarden kan uitvoeren en/of onvoldoende garanties biedt voor solvabiliteit, competentie of niet te goeder naam en faam bekend staat of een concurrent van Memoco is.

 

Intellectuele rechten

De leverancier verbindt er zich toe Memoco te vrijwaren tegen elke vordering en elke mogelijke actie (al dan niet gerechtelijk) die door de vermeende houder van enig intellectueel eigendomsrecht op de geleverde producten zou worden ingesteld wegens de schending van haar rechten. In geval van een dergelijke vordering of handeling verbindt de leverancier zich er tevens toe, op eerste verzoek van Memoco en naar eigen goeddunken, ofwel de betrokken producten op eigen kosten te laten vervangen door gelijkwaardige producten die geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht, ofwel op eigen kosten een gratis licentie te verkrijgen op naam van Memoco voor continu gebruik en in elk geval van voldoende duur om Memoco in staat te stellen op vreedzame wijze te genieten van de verkregen producten in overeenstemming met het beoogde doel, ofwel om haar eigen verplichtingen tegenover haar klanten na te komen. In elk geval zal de leverancier Memoco vergoeden of schadeloosstellen voor alle kosten en schade die door Memoco worden opgelopen (met inbegrip van eventuele boetes of schadevergoeding waartoe Memoco kan worden veroordeeld), zonder afbreuk te doen aan het recht van Memoco om schadevergoeding te vorderen voor andere schade veroorzaakt door de schending van rechten van derden.

 

Gedragscode voor de leveranciers van Memoco

De leverancier is verplicht zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving. De leverancier mag zich met name niet passief of actief, direct of indirect, schuldig maken aan enige vorm van corruptie, noch aan schending van fundamentele arbeidsrechten, noch aan kinderarbeid. Daarnaast neemt de leverancier de verantwoordelijkheid op zich voor de gezondheid en veiligheid van zijn werknemers, handelt hij in overeenstemming met de geldende milieuwetgeving en stelt hij alles in het werk om deze gedragscode zo goed mogelijk door zijn eigen leveranciers te bevorderen en af te dwingen. Naast alle andere rechten en rechtsmiddelen die Memoco heeft, kan Memoco het contract opzeggen en/of een onder dit contract uitgegeven aankooporder annuleren in geval van een inbreuk op deze verplichtingen door de leverancier. Indien de leverancier echter in staat is de inbreuk op zijn verplichtingen te verhelpen of de gevolgen ervan te herstellen, zal de opzegging door Memoco pas effectief zijn na een redelijke termijn die door Memoco in haar kennisgeving wordt gespecificeerd. 14. Voor alle leveringen die de verwerking van producten, software of technologie van buitenlandse oorsprong met zich meebrengen, is de leverancier verplicht Memoco op de hoogte te brengen van de bepalingen en modaliteiten van de “USA and UK Export Administration Regulations (ECCN)” en “EU Regulation (EC) No. 428/2009”. De leverancier stelt ook alle documenten die nodig zijn voor de uitvoer van de producten ter beschikking van Memoco.

Suivez nous sur les réseaux !